Komisje 

 

 

Zgadnie z art.  18 a . Rada Gminy  w celu kontroli działalności Wójta , gminnych jednostek organizacyjnych  oraz jednostek pomocniczych gminy  powołuje komisję rewizyjną . W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni w tym  przedstawiciele wszystkich klubów . Komisja rewizyjna opiniuje  wykonanie budżetu gminy  i występuje z wnioskiem do rady gminy  w sprawie udzielenia  lub nieudzielenia  absolutorium  wójtowi . Wniosek w sprawie  absolutorium podlega  zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową . Komisja rewizyjna wykonuje inne  zadania zlecone przez radę w zakresie  kontroli . Zasady i tryb działania  komisji rewizyjnej  określa statut gminy.

 

Zgodnie z art. 21  ustawy  o samorządzie gminnym  Rada Gminy  ze swego grona  może powoływać stałe i doraźne komisje  do określonych zadań  ustalając  przedmiot działania  oraz skład osobowy . Komisje podlegają Radzie Gminy , przedkładają jej plan pracy  oraz sprawozdanie z działalności . W posiedzeniach komisji  mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami. Mogą oni  zabierać głos w dyskusji  i składać wnioski  bez  prawa udziału w głosowaniu.

 

Powołane  komisje :

-Komisja Rewizyjna

-  Komisja ds. Budżetu

- Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej

- Komisja Rolnictwa, Gospodarki i Bezpieczeństwa

 

Skład poszczególnych Komisji :

 

 Komisja Rewizyjna :

1. Grzelak Tadeusz

2. Szewczyk Adam

3. Florczak Stanisław

4. Góra Bogdan

5. Białkowski Mirosław

 

Komisja ds. Budżetu :

1. Wicińska Edyta

2. Jatczak Paweł

3. Błaszczyk Marek

 

Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej :

1. Bagrowski Stanisław

2. Jeziorska Aneta

3. Kusztelak Michał

 

 Komisja Rolnictwa, Gospodarki i Bezpieczeństwa :

1. Kuleczko Maria

2. Koszański Zdzisław

3. Szurgot Dariusz

 


Liczba odwiedzin : 8581
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Kustosik
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Kustosik
Czas wytworzenia: 2014-12-15 12:18:19
Czas publikacji: 2018-04-06 11:27:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak