Placówki pomocy społecznej 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

99-122  Góra Św.   Małgorzaty  44

Godziny  pracy od poniedziałku do piatku w dniach roboczych w godz. od 7,30 do 15,30

Kierownik  Ośrodka  - mgr  Mirosława  Chylińska tel. 243892412

Pracownicy  Socjalni:

Olejniczak  Barbara   tel. 243892404

Frankowska  Grażyna  tel. 24 3892404

Sobór  Urszula  tel. 24 3892418

Świadczenia  rodzinne, fundusz alimentacyjny ,postepowanie wobec dłużników alimentacyjnych

Frątczak  Anna  tel. 243892418

Asystent rodziny

Pęsiek  Izabela

Opiekunki

Michalak  Monika   tel. 24 3892404

Mamińska  Justyna  tel. 243892418

Ośrodek jest jednostką  organizacyjną Gminy  Góra Św.  Małgorzaty , finansowaną ze środków własnych gminy i środków administracji rządowej na zadania zlecone oraz innych źródeł zewnetrznych.

Ośrodek wykonuje  zadania własne  gminy w zakresie pomocy społecznej, kierując się ustaleniami Wójta  Gminy Góra Św. Małgorzaty

Ośrodek realizuje  zadania zlecone gminie z zakresu administracji rzadowej kierując się ustaleniami przekazanymi przez  Wojewodę .

Ośrodek ponadto realizuje inne zadania nałożone przepisami  ustaw i aktów prawnych wydanych w celu ich wykonania.

Zakres i cel działania  Ośrodka

Do zadań Ośrodka  z zakresu  pomocy  społecznej należy:

1) realizacja  zadań własnych gminy o charakterze  obowiązkowym , zadań własnych gminy, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz programów osłonowych wynikających z ustawy o pomocy społecznej ( tekst jednolity: Dz.U z 2013, poz. 182)

2) realizacja  programu dożywiania na podstawie  ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania

3) realizacja  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Ośrodek realizuje inne zadania zlecone przez uprawnione organy w szczególności:

1) przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych na podstawie ustawy  z dnia 29 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych ( tekst jednolity: Dz.U z 2013r. poz.966

2) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy  z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. nr 139, poz. 992 ze zm.)

3) przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( tekst jednolity: Dz.U. z 2009r. nr 1 poz. 7 ze zm.)

4) obsługę organizacyjno-techniczną Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ( Dz.U z 2005r.  nr 180, poz. 1493 ze zm.)

5) realizowanie zadań w zakresie  wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej  ( tekst jednolity: Dz.U.z 2013r. poz.135 ze zm.)

Kierownik Ośrodka może wytaczac na rzecz obywateli powództwa o roszczenia  alimentacyjne.

Ośrodek może  kierowac wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów  okreslonych odrębnymi przepisami.

Ośrodek współpracuje, na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, osobami fizycznymi i prawnymi.

 

 

 

 


Liczba odwiedzin : 5504
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty
Osoba wprowadzająca informację : Agata Dudkiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Agata Dudkiewicz
Czas wytworzenia: 2003-06-23 11:39:10
Czas publikacji: 2003-06-23 11:39:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak