Rzecznik praw ucznia 

 

 

Prawa ucznia, zespół obowiązujących norm i przepisów prawnych mających na celu ochronę interesów ucznia oraz regulujących jego funkcjonowanie w szkole. Prawa te wynikają z obowiązujących dokumentów międzynarodowych dotyczących praw i wolności człowieka, tj. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Konwencji o Prawach Dziecka.

Prawa ucznia w polskiej szkole określają w sposób bezpośredni dokumenty: Ustawa o systemie oświaty z 1991, zarządzenie nr 14 MEN z 19 VI 1992 w sprawie ramowego statutu szkół publicznych dla dzieci i młodzieży oraz zarządzenie nr 29 z 24 IX 1992 w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania.

W szkole szczegółowy katalog praw i obowiązków ucznia określa statut szkoły, w którym określone są prawa ucznia do:
a) właściwego zorganizowania procesu kształcenia,
b) opieki wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
c) korzystania z pomocy stypendialnej,
d) życzliwego, podmiotowego traktowania,
e) swobody wyrażania myśli, poglądów, sumienia i wyznania,
f) rozwijania zainteresowań,
g) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny,
h) pomocy w przypadku trudności w nauce,
i) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową.

Zarazem Zarządzenie MEN z 1992 zobowiązuje ucznia do przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły dotyczącym zwłaszcza:
a) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w lekcjach i w życiu szkoły,
b) przestrzegania zasad kulturalnego współżycia,
c) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę,
d) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.

 


Liczba odwiedzin : 4273
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty
Osoba wprowadzająca informację : Agata Dudkiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Agata Dudkiewicz
Czas wytworzenia: 2003-06-23 11:46:33
Czas publikacji: 2003-06-23 11:46:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak