Pomoc społeczna 

 
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze Św. Małgorzaty działa od 1990r.
W ośrodku zatrudnione są sześć osob: kierownik, trzech pracowników socjalnych i  dwie opiekunki
Poza przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych, przyznawaniem oraz wypłacaniem świadczeń socjalnych Ośrodek pomaga w załatwianiu wielu spraw z różnych dziedzin życia, min.: pomaga się tu napisać podania do różnorodnych instytucji, wskutek których mieszkańcy otrzymują renty, lub są zwolnieni z wpłacania zaległości - najczęściej wynikających z niepłacenia składek na ubezpieczenie społeczne rolników.
Wieloletnia nauka pozwala nam na fachową pomoc m.in. w zakresie prawa. Uczestnictwo w wielu komisjach np. przeciwdziałania alkoholizmowi umożliwia szybkie i bezpośrednie kierowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do Punktu Konsultacyjnego. Długoletnia praktyka i dobra znajomość środowiska skutkuje w wydawaniu odpowiedniej diagnozy. Minusem jest tylko brak środków finansowych.

Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS) mogą zgłaszać się po pomoc osoby, które znajdą się w trudnej sytuacji życiowej.

Pomoc ta przysługuje:

wszystkim osobom mającym obywatelstwo polskie zamieszkującym i przebywającym na terytorium Polski,
cudzoziemcom zamieszkującym i przebywającym na terytorium Polski, posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub status uchodźcy.

Ośrodki Pomocy Społecznej pomagają potrzebującym w różny sposób, w tym między innymi:

organizują usługi opiekuńcze dla osób starszych i chorych,
pokrywają wydatki na świadczenia zdrowotne,
organizują poradnictwo prawne i psychologiczne,
pomagają w staraniach o dom pomocy społecznej,
prowadzą domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia o zasięgu lokalnym, środowiskowe domy samopomocy,
udzielają pomocy finansowej i rzeczowej.
 

Liczba odwiedzin : 5482
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty
Osoba wprowadzająca informację : Agata Dudkiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Agata Dudkiewicz
Czas wytworzenia: 2003-06-23 11:42:54
Czas publikacji: 2003-06-23 11:42:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak