Zgromadzenia 

 

 

Organizator zgromadzenia, o którym mowa w  ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. poz. 1485)  zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Jeżeli zgromadzenie jest organizowane na terenie więcej niż jednej gminy, w każdej z gmin prowadzi się odrębne postępowanie.

 Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422), zwanych dalej "środkami komunikacji elektronicznej".

 

 Powyższe zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, przyjmuje:  Wójt Gminy Góra Św. Małgorzaty

  • na numer telefaksu: 24 389 24 01
  • lub e-mail: sekretariat@goraswmalgorzaty.pl

Organizator zgromadzenia, o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. poz. 1485), zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia właściwe gminne (miejskie) centrum zarządzania kryzysowego, a w przypadku gdy w danej gminie nie zostało ono utworzone – wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, podając:

  1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim,
  2. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia,
  3. ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

 
Powyższe zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, w przypadku gdy w danej gminie nie zostało utworzone gminne (miejskie) centrum zarządzania kryzysowego, przyjmuje:

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

 

 


Liczba odwiedzin : 194
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Kustosik
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Kustosik
Czas wytworzenia: 2015-10-27 10:23:04
Czas publikacji: 2015-10-27 10:25:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak