Uchwała Nr 168/XXXIII/2006Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 10.02.... 

 

 

Uchwała Nr 168/XXXIII/2006

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 10.02.2006 r

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2006 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

**********************

***********

Uchwała Nr 169/XXXIII/2006

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 10.02.2006 r

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie gminy Góra Św. Małgorzaty

Uchwała Nr 169/XXXIII/2006

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pan Włodzimierz Zieliński

**********************

***********

Uchwała Nr 170/XXXIII/2006

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 10.02.2006 r

w sprawie uchwalenia opłaty za pobór wody z wodociągu wiejskiego na terenie gminy Góra Św. Małgorzaty na 2006 rok

Uchwała Nr 170/XXXIII/2006

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pan Włodzimierz Zieliński

**********************

***********

Uchwała Nr 171/XXXIII/2006

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 10.02.2006 r

w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Góra Św. Małgorzaty

Uchwała Nr 171/XXXIII/2006

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Renata Gorąca

**********************

***********

Uchwała Nr 172/XXXIII/2006

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 10.02.2006 r

w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Góra Św. Małgorzaty na lata 2006 -2011

Uchwała Nr 172/XXXIII/2006

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Renata Gorąca

**********************

***********

Uchwała Nr 173/XXXIII/2006

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 10.02.2006 r

w sprawie przystąpienia gminy do Stowarzyszenia  Rozwoju Gmin  " Centrum" i przyjęcia Statutu

Uchwała Nr 173/XXXIII/2006

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Agata Dudkiewicz

**********************

***********

Uchwała Nr 174/XXXIII/2006

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 10.02.2006 r

w sprawie rekomendacji na członka zwyczajnego Stowarzyszenia  Rozwoju Gmin  " Centrum"

Uchwała Nr 174/XXXIII/2006

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Agata Dudkiewicz

**********************

***********

Uchwała Nr 175/XXXIII/2006

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 10.02.2006 r

w sprawie przystąpienia do opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Gmin  Wiejskich

Uchwała Nr 175/XXXIII/2006

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Agata Dudkiewicz

**********************

***********

Uchwała Nr 176/XXXIII/2006

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 10.02.2006 r

w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania  nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla  których organem prowadzącym jest Gmina Góra Św. Małgorzaty

{uchwala_4324}

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pan Stanisław Wiciński

**********************

***********

Uchwała Nr 177/XXXIII/2006

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 10.02.2006 r

w sprawie okreslenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy  obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

{uchwala_4323}

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pan Stanisław Wiciński

**********************

***********

Uchwała Nr 178/XXXIII/2006

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 10.02.2006 r

w sprawie odwołania sekretarza gminy 

{uchwala_4326}

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Barbara Wojciechowska

**********************

***********

Uchwała Nr 179/XXXIV/2006

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 24.03.2006 r

w sprawie  dokonania zmian w Uchwale Nr 161/XXXI/2005 Rady Gminy w Górze Św. Małgorzaty z dnia  23 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na  rok 2006

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

**********************

***********

Uchwała Nr 180/XXXIV/2006

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 24.03.2006 r

w sprawie  dokonania zmian w budżecie Gminy  na 2006 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

**********************

***********

Uchwała Nr 181/XXXIV/2006

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 24.03.2006 r

w sprawie   zatwierdzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Góra Św. Małgorzaty

Uchwała Nr 181/XXXIV/2006

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Renata Gorąca

*******************

********

Uchwała Nr 182/XXXIV/2006

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 24.03.2006 r

w sprawie   dokonania zmian w Uchwale Nr 173/XXXIII/2006 Rady Gminy  z dnia 10.02.2006 r w sprawie przystąpienia Gminy Góra Św. Małgorzaty do Staowarzyszenia Rozwoju Gmin " Centrum "  i przyjęcia

Uchwała Nr 182/XXXIV/2006

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Agata Dudkiewicz

**********************

***********

 

Uchwała Nr 183/XXXIV/2006

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 24.03.2006 r

w sprawie   dokonania zmian w Uchwale Nr 175/XXXIII/2006 Rady Gminy  z dnia 10.02.2006 r w sprawie przystąpienia do opracowania Zintegrowanej Strategii Obszarów Wiejskich

Uchwała Nr 183/XXXIV/2006

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Agata Dudkiewicz

**********************

***********

 

Uchwała Nr 184/XXXIV/2006

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 24.03.2006 r

w sprawie   dokonania zmian w Statucie Zwiazku Gmin Regionu Kutnowskiego

Uchwała Nr 184/XXXIV/2006

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Agata Dudkiewicz

**********************

***********

Uchwała Nr 185/XXXIV/2006

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 24.03.2006 r

w sprawie   dokonania zmian w Uchwale Nr 33 /IV/2003 Rady Gminy  z dnia7.03.2003r w sprawie określenia inkasentów i wysokości  wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych i podatku od posiadania psów

Uchwała Nr 185/XXXIV/2006

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Barbara Czarnecka

**********************

***********

Uchwała Nr 186/XXXIV/2006

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 24.03.2006 r

w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łęczyckiemu w 2006 roku

Uchwała Nr 186/XXXIV/2006

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

**********************

***********

Uchwała Nr 187/XXXIV/2006

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 24.03.2006 r

w sprawie  powołania sekretarza gminy

Uchwała Nr 187/XXXIV/2006

**********************

***********

Uchwała Nr 188/XXXV/2006

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 27.04.2006 r

w sprawie : udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Góra Św. Małgorzaty za 2005 rok

Uchwała Nr 188/XXXV/2006

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

*********************

********

Uchwała Nr 189/XXXV/2006

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 27.04.2006

w sprawie  szczegółpwych zasad i trybu umarzania , odraczania  lib rozkładania na raty  spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów  ustawy - Ordynacja podatkowa.

Uchwała Nr 189/XXXV/2006

Osoba odpowiedzialna za treść informacjji : Pani Barbara Czarnecka

**********************

***********

Uchwała Nr 190/XXXV/2006

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 27.04.2006

w sprawie  Przystąpienia do Stowarzyszenia  o nazwie Związek Gmin Wiejskich RP

Uchwała Nr 190/XXXV/2006

Osoba odpowiedzialna za treść informacjji : Pani Agata Dudkiewicz

***************

*******

Uchwała Nr 191/XXXV/2006

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 27.04.2006

w sprawie  wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 84/XIV/2004  Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 12 .03.2004 r w sprawie  ustalenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy oraz ustalenia wartości jednego punktu dla poszczególnych kategorii zaszeregowania

Uchwała Nr 191/XXXV/2006

Osoba odpowiedzialna za treść informacjji : Pan Stanisław Wiciński

**********************

***********

Uchwała Nr 192/XXXVI/2006

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 30.06.2006 r

w sprawie dokonania zmian w  budżecie  Gminy na 2006 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

**********************

***********

 

Uchwała Nr 193/XXXVI/2006

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 30.06.2006 r

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat  ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie  odbierania i unieszkodliwiania  odpadów komunalnych na terenie gminy Góra Św. Małgorzaty

Uchwała Nr 193/XXXVI/2006

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Renata Gorąca

**********************

***********

 

Uchwała Nr 194/XXXVII/2006

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 26.07.2006 r

w sprawie : powierzenia do realizacji inwestycji o nazwie Rozbudowa  systemu ochrony wód powierzchniowych - oczyszczalnie przydomowe - etap I

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

**********************

************

Uchwała Nr 195/XXXVII/2006

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 26.07.2006 r

w sprawie : zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji o nazwie Rozbudowa  systemu ochrony wód powierzchniowych - oczyszczalnie przydomowe - etap I o wartości przekraczającej plan  wydatków w budżecie Gminy na 2006 r

Uchwała Nr 196/XXXVII/2006

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 26.07.2006 r

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2006 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

**********************

************

Uchwała Nr 197/XXXVII/2006

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 26.07.2006 r

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr 33/IV/2003 Rady Gminy  z dnia 7.03.2003  w sprawie  określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia  za inkaso podatku  rolnego  , podatku od nieruchomości , podatku leśnego od osób fizycznych , podatku od posiadania psów.

{uchwala_4396}

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Barbara Czarnecka

**********************

************

 

Uchwała Nr 198/XXXVIII/2006

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 6.10.2006 r

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2006 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

**********************

************

 

Uchwała Nr 199/XXXVIII/2006

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 6.10.2006 r

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na2006 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

**********************

************

 

Uchwała Nr 200/XXXVIII/2006

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 6.10.2006 r

w sprawie trybu postepowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy , sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych

Uchwała Nr 200/XXXVIII/2006

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

**********************

************

 

Uchwała Nr 201/XXXVIII/2006

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 6.10.2006 r

w sprawie dokonania zmian utworzenia obwodu głosowania w DPS w Karsznicach

Uchwała Nr 201/XXXVIII/2006

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Agata Dudkiewicz

**********************

************

Uchwała Nr 202/XXXVIII/2006

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 6.10.2006 r

w sprawie opłaty za odprowadzenie ścieków z urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Góra Św. Małgorzaty

Uchwała Nr 202/XXXVIII/2006

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pan Włodzimierz Zielinski

**********************

************

Uchwała Nr 203/XXXIX/2006

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 27.10.2006 r

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2006 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

**********************

************

 

Uchwała Nr 204/XXXIX/2006

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 27.10.2006 r

w sprawie  nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Górze Św. Małgorzaty

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani  Mirosława Chylińska

**********************

************

Uchwała Nr 205/XXXIX/2006

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 27.10.2006 r

w sprawie   zmian w statucie Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Górze Św. Małgorzaty

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pan Stanisław Wiciński

**********************

************

V KADENCJA RADY  GMINY

Uchwała Nr 1/I/2006

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 24.11.2006 r

w sprawie  przyjęcia regulaminu wyboru Przewodniczacego Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

Uchwała Nr 1/I/2006

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Agata Dudkiewicz

**********************

************

Uchwała Nr 2/I/2006

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 24.11.2006 r

w sprawie  wyboru Przewodniczacego Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

Uchwała Nr 2/I/2006 

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Agata Dudkiewicz

**********************

************

Uchwała Nr 3/I/2006

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 24.11.2006 r

w sprawie  przyjęcia regulaminu wyboru Wiceprzewodniczacego Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

Uchwała Nr 3/I/2006 

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Agata Dudkiewicz

**********************

************

Uchwała Nr 4/I/2006

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 24.11.2006 r

w sprawie  wyboru Wiceprzewodniczacych Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

Uchwała Nr 4/I/2006 

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Agata Dudkiewicz

**********************

************

Uchwała Nr 5/I/2006

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 24.11.2006 r

w sprawie  ustalenia przedmiotu działania oraz składów osobowych komisji Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

 Uchwała Nr 5/I/2006

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Agata Dudkiewicz

**********************

************

Uchwała Nr 6/II/2006

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 05.12.2006 r

w sprawie  zasad przyznawania i wysokości diety  przysługującej Radnym Gminy Góra Św. Małgorzaty za udział w pracach organu stanowiącego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

Uchwała Nr 6/II/2006

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Agata Dudkiewicz

**********************

************

Uchwała Nr 7/II/2006

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 05.12.2006 r

w sprawie   ustalenia wysokości wynagrodzenia  Wójta Gminy

Uchwała Nr 7/II/2006

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Agata Dudkiewicz

**********************

************

Uchwała Nr 8/II/2006

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 05.12.2006 r

w sprawie   określenia czynności z zakresu prawa pracy dla Wójta Gminy

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Agata Dudkiewicz

**********************

************

 

Uchwała Nr 9/III/2006

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 11.12.2006 r

w sprawie   dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 rok

**********************

************

Uchwała Nr 10/III/2006

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 11.12.2006 r

w sprawie   ustalenia wysokości stawek  podatku od nieruchomości na rok 2007 dla Gminy Góra Św. Małgorzaty

Uchwała Nr 10/III/2006

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Beata Kornat

**********************

************

Uchwała Nr 11/III/2006

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 11.12.2006 r

w sprawie  obniżenia wysokości ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawę  do obliczania stawki  podatku rolnego na obszarze Gminy Góra Św. Małgorzaty na rok 2007

Uchwała Nr 11/III/2006

**********************

************

Uchwała Nr 12/III/2006

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 11.12.2006 r

w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na 2007 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Beata Kornat

**********************

************

Uchwała Nr 13/III/2006

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 11.12.2006 r

w sprawie  ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2007

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Beata Kornat

**********************

************

Uchwała Nr 14/III/2006

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 11.12.2006 r

w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Góra Św. Małgorzaty na rok 2007 stanowiacego część strategii integracji i polityki społecznej

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Magdalena Frątczak

**********************

************

 

Uchwała Nr 15/III/2006

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 11.12.2006 r

w sprawie  zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2007 rok

Uchwała Nr 15/III/2006

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Agata Dudkiewicz

**********************

************

Uchwała Nr 16/III/2006

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 11.12.2006 r

w sprawie  opłaty za odprowadzanie scieków z urządzeń kanalizacyjnych  na terenie Gminy Góra Św. Małgorzaty

Uchwała Nr 16/III/2006

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pan Włodzimierz Zieliński

**********************

************

Uchwała Nr 17/IV/2006

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 20.12.2006 r

w sprawie: wydatków budzetowych , których nie zrealizowane , planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budzetowego 2006

Uchwała Nr 17/IV/2006   

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

**********************

************

 

Uchwała Nr 18/IV/2006

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 20.12.2006 r

w sprawie: określenia zakresu i formy  informacji  o przebiegu wykonania budżetu za I pólrocze

Uchwała Nr18/IV/2006

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

**********************

************

Uchwała Nr 19/IV/2006

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 20.12.2006 r

w sprawie: uchwalenia Budżetu Gminy Góra Św. Małgorzaty na 2007 rok

Uchwała Nr 19/IV/2006

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

**********************

************

Uchwała Nr 20/IV/2006

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 20.12.2006 r

w sprawie   dokonania zmian w Uchwale Nr 33 /IV/2003 Rady Gminy  z dnia7.03.2003r w sprawie określenia inkasentów i wysokości  wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych i podatku od posiadania psów

Uchwała Nr 20/IV/2006

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Barbara Czarnecka

**********************

***********

 


Liczba odwiedzin : 1238
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty
Osoba wprowadzająca informację : Agata Dudkiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Agata Dudkiewicz
Czas wytworzenia: 2006-02-15 14:16:14
Czas publikacji: 2006-02-15 14:16:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak