Uchwała Nr 134/ XXXII/ 2010 Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 27... 

 

 

Uchwała Nr 134/ XXXII/ 2010

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 27 stycznia 2010 roku.

w sprawie : uchwalenia budżetu gminy Góra Św. Małgorzaty na rok 2010.

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2010/66/518

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

********************

Uchwała Nr 135/ XXXII/ 2010

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 27 stycznia 2010 roku.

w sprawie : przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Góra ŚW. Mąłgorzaty na rok 2010 stanowiacego część strategii integracji i polityki społecznej.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Magdalena Frątczak

******************** 

Uchwała Nr 136/ XXXII/ 2010

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 27 stycznia 2010 roku.

w sprawie : przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Regionu Kutnowskiego

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Dorota Browarska

********************

Uchwała Nr 137/ XXXII/ 2010

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 27 stycznia 2010 roku.

w sprawie : zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2010 rok.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji :  Pani Dorota Browarska

********************

Uchwała Nr 138/ XXXIII/ 2010

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 17 lutego 2010 roku.

w sprawie : zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Nowy Gaj na lata 2009-2016

Osoba odpowiedzialna za treść informacji :  Pani Barbara Czarnecka

********************

Uchwała Nr 139/ XXXIII/ 2010

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 17 lutego 2010 roku.

w sprawie : dokonania zmian w budzecie Gminy na rok 2010.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji :  Pani Teresa Kaźmierczak

********************

Uchwała Nr 140/ XXXIV/ 2010

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 29 marca 2010 roku.

w sprawie : dokonania zmian w budzecie Gminy na rok 2010.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji :  Pani Teresa Kaźmierczak

********************

Uchwała Nr 141/ XXXIV/ 2010

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 29 marca 2010 roku.

w sprawie : trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym nie działającym w celu osiagniecia zysku, przeznaczonej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, sposobu jej realizowania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji :  Pani Renata Gorąca

********************

Uchwała Nr 142/ XXXIV/ 2010

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 29 marca 2010 roku.

w sprawie : rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Osoba odpowiedzialna za treść informacji :  Pani Teresa Kaźmierczak

********************

Uchwała Nr 143/ XXXIV/ 2010

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 29 marca 2010 roku.

w sprawie : skargi Pana Tadeusza Twardowskiego

Osoba odpowiedzialna za treść informacji :  Pani Dorota Browarska

********************

Uchwała Nr 144/ XXXV/ 2010

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 30 kwietnia 2010 roku.

w sprawie : utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Karsznicach w wyborach Trezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2010/147/1204

Osoba odpowiedzialna za treść informacji :  Pan Michał Czekalski

********************

Uchwała Nr 145/ XXXV/ 2010

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 30 kwietnia 2010 roku.

w sprawie : ustalenia absolutorium Wójtowi Gminy Góra Św. Małgorzaty za 2009 rok.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji :  Pan Dorota Browarska

********************

Uchwała Nr 146/ XXXV/ 2010

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 30 kwietnia 2010 roku.

w sprawie : dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2010

Osoba odpowiedzialna za treść informacji :  Pani Teresa Kaźmierczak

********************

Uchwała Nr 147/ XXXV/ 2010

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 30 kwietnia 2010 roku.

w sprawie : ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzacych w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Góra Św. Małgorzaty

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2010/211/1725

Osoba odpowiedzialna za treść informacji :  Pani Barbara Czarnecka

********************

Uchwała Nr 148/ XXXV/ 2010

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 30 kwietnia 2010 roku.

w sprawie : dokonania zmiany w Uchwale 110/XXIII/2009 Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2010/163/1339

Osoba odpowiedzialna za treść informacji :  Pani Aneta Cybulska

********************

Uchwała Nr 149/ XXXV/ 2010

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 30 kwietnia 2010 roku.

w sprawie : zatwierdzenia projektu "Jedziemy do pracy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet:VII.Promocja integracji społecznej; Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie integracji; Poddziałanie: 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 Osoba odpowiedzialna za treść informacji :  Pani Grażyna Frankowska

********************

Uchwała Nr 150/ XXXVI/ 2010

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 02 czerwca 2010 roku.

w sprawie : dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2010

Osoba odpowiedzialna za treść informacji :  Pani Teresa Kaźmierczak

********************

Uchwała Nr 151/ XXXVI/ 2010

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 02 czerwca 2010 roku.

w sprawie : dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2010

Osoba odpowiedzialna za treść informacji :  Pani Teresa Kaźmierczak

********************

Uchwała Nr 152/ XXXVII/ 2010

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 18 czerwca 2010 roku

w sprawie : zawarcia porozumienia międzygminnego w celu realizacji projektu "Energia słoneczna dla gmin regionu łęczyckiego"w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa II. Ochrona środowiska, zapobieganie zagrozeniom i energetyka, Działani 11.9 Odnawialne źródła energii

Osoba odpowiedzialna za treść informacji :  Pan Włodzimierz Zieliński

********************

Uchwała Nr 153/ XXXVII/ 2010

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 18 czerwca 2010 roku

w sprawie : dokonania zmiany w Uchwale Nr 60/XIV/2008 Rady Gminy w Górze Św. Małgorzaty z dnia 01.02.2008 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Góra Św. Małgorzaty na lata 2007-2013

Osoba odpowiedzialna za treść informacji :  Pani Barbara Czarnecka

********************

Uchwała Nr 154/ XXXVII/ 2010

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 18 czerwca 2010 roku

w sprawie : dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2010

Osoba odpowiedzialna za treść informacji :  Pani Teresa Kaźmierczak

********************

Uchwała Nr 155/ XXXVII/ 2010

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 18 czerwca 2010 roku

w sprawie : udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Łęczyckiemu w 2010r.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji :  Pan Włodzimierz Zieliński

********************

Uchwała Nr 156/ XXXVIII/ 2010

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 02 lipca 2010 roku

w sprawie : dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2010

Osoba odpowiedzialna za treść informacji :  Pani Teresa Kaźmierczak

******************** 

Uchwała Nr 157/ XXXIX/ 2010

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 06 sierpnia 2010 roku

w sprawie : wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego oraz służebności gruntowej.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji :  Pani Barbara Czarnecka

********************

Uchwała Nr 158/ XXXIX/ 2010

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 06 sierpnia 2010 roku

w sprawie : dokonania zmian w budzecie Gminy na rok 2010.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji :  Pani Teresa Kaźmierczak

********************

Uchwała Nr 159/ XL/ 2010

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 14 września 2010 roku.

w sprawie : stwierdzenia zgodnosci projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra Św. Małgorzaty z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Góra Św. Małgorzaty  

Osoba odpowiedzialna za treść informacji :  Pan Włodzimierz Zieliński

********************

Uchwała Nr 160/ XL/ 2010

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 14 września 2010 roku.

w sprawie : uchwalenia zminy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra Św. Małgorzaty

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2010/371/3563

Osoba odpowiedzialna za treść informacji :  Pan Włodzimierz Zieliński

********************

Uchwała Nr 161/ XL/ 2010

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 14 września 2010 roku.

w sprawie : trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiagnięcia zysku, na zadania publiczne Gminy inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonywania zleconych zadań

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2010/322/2762

Osoba odpowiedzialna za treść informacji :  Pani Teresa Kaźmierczak

********************

Uchwała Nr 162/ XL/ 2010

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 14 września 2010 roku.

w sprawie : zawarcia przez Gminę Góra Św. Małgorzaty porozumienia z Powiatem Łęczyckim dotyczacego powierzenia do realizacji zadania własnego z zakresu oświaty, polegającego na założeniu i prowadzeniu praez Powiat Łęczycki przedszkola specjalnego w Zespole Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Łęczycy

Osoba odpowiedzialna za treść informacji :  Kierownik SAPO

********************

Uchwała Nr 163/ XL/ 2010

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 14 września 2010 roku.

w sprawie : uchwalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Góra Św. Małgorzaty

Osoba odpowiedzialna za treść informacji :  Kierownik SAPO

********************

Uchwała Nr 164/ XL/ 2010

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 14 września 2010 roku.

w sprawie : przebudowy ciagu drogi powiatowej Nr 2513E oraz remont odtworzeniowy dalszego ciagu dróg Nr 5109E i 5168E, będącego jednocześnie dojazdami do drogi krajowej Nr 1 w miejscowości Łęczyca o łącznej długosci 12,63 km  

Osoba odpowiedzialna za treść informacji :  Pan Włodzimierz Zieliński

********************

Uchwała Nr 165/ XL/ 2010

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 14 września 2010 roku.

w sprawie : dokonania zmian w budżecie na rok 2010

Osoba odpowiedzialna za treść informacji :  Pani Teresa Kaźmierczak

********************

Uchwała Nr 166/ XLI/ 2010

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 15 października 2010 roku.

w sprawie : szczegółowych zasad, sposobu i trybu dzielania ulg w spłacie neleżności pieniężnych, majacych charakter cywilnoprawny przypadajacych Gminie Góra Św. Małgorzaty oraz wskazania organów do tego uprawnionych

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2010/340/2992

Osoba odpowiedzialna za treść informacji :  Pani Aneta Cybulska

********************

Uchwała Nr 167/ XLI/ 2010

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 15 października 2010 roku.

w sprawie : trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Osoba odpowiedzialna za treść informacji :  Pani Teresa Kaźmierczak

********************

Uchwała Nr 168/ XLI/ 2010

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 15 października 2010 roku.

w sprawie : dokonania zmian w budzecie Gminy na rok 2010

Osoba odpowiedzialna za treść informacji :  Pani Teresa Kaźmierczak

********************

Uchwała Nr 169/ XLI/ 2010

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 15 października 2010 roku.

w sprawie : utworzenia odrebnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Krarsznicach w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz bezposredniego wyboru wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarzadzonych na dzień 21 listopada 2010 roku

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2010/332/2874

Osoba odpowiedzialna za treść informacji :  Pan Michał Czekalski

********************

Uchwała Nr 170/ XLI/ 2010

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 15 października 2010 roku.

w sprawie : wyrazenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej

Osoba odpowiedzialna za treść informacji :  Pani Barbara Czarnecka

********************

Uchwała Nr 171/ XLI/ 2010

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 15 października 2010 roku.

w sprawie : przyjęcia oświadczenia Rady Gminy Góra Św. Młgorzaty

Osoba odpowiedzialna za treść informacji :  Pani Dorota Kustosik

********************

Uchwała Nr 172/ XLII/ 2010

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 10 listopada 2010 roku.

w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok dla Gminy Góra Św. Małgorzaty

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2010/359/3260

Osoba odpowiedzialna za treść informacji :  Pani Beata Kornat

********************

Uchwała Nr 173/ XLII/ 2010

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 10 listopada 2010 roku.

w sprawie : ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na 2011 rok

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2010/359/3261

Osoba odpowiedzialna za treść informacji :  Pani Beata Kornat

********************

Uchwała Nr 174/ XLII/ 2010

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 10 listopada 2010 roku.

w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2010/359/3262

Osoba odpowiedzialna za treść informacji :  Pani Beata Kornat

********************

Uchwała Nr 175/ XLII/ 2010

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 10 listopada 2010 roku.

w sprawie : obniżenia wysokości ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawę do obliczenia stawki podatku rolnego na obszarze Gminy Góra Św. Małgorzaty na rok 2011

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2010/359/3263

Osoba odpowiedzialna za treść informacji :  Pani Beata Kornat

********************

Uchwała Nr 176/ XLII/ 2010

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 10 listopada 2010 roku.

w sprawie : dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2010

Osoba odpowiedzialna za treść informacji :  Pani Teresa Kaźmierczak

********************

Uchwała Nr 177/ XLII/ 2010

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 10 listopada 2010 roku.

w sprawie : przyjęcia oświadczenia Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

Osoba odpowiedzialna za treść informacji :  Pani Dorota Kustosik

********************

Uchwała Nr 178/ XLII/ 2010

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 10 listopada 2010 roku.

w sprawie : zmian w regulaminie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Góra Św. Małgorzaty

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2010/369/3514

Osoba odpowiedzialna za treść informacji :  Kierownik SAPO

********************

Uchwała Nr 179/ XLII/ 2010

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 10 listopada 2010 roku.

w sprawie : szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych działalności statutowej tych organizacji

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2010/369/3515

 Osoba odpowiedzialna za treść informacji :  Pani Magdalena Frątczak

********************

Uchwała Nr 180/ XLII/ 2010

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 10 listopada 2010 roku.

w sprawie : przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalności pożytku publicznegoi o wolontariacie dla Gminy Góra Św. Małgorzaty na 2011 rok"

 Osoba odpowiedzialna za treść informacji :  Pani Magdalena Fratczak

****************************************************************

****************************************************************

VI KADENCJA RADY GMINY GÓRA ŚW. MAŁGORZATY

********************

********************

Uchwała Nr 1 / I / 2010

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 2 grudnia 2010 roku.

w sprawie : ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczacego Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

Uchwała Nr 1 / I / 2010

 Osoba odpowiedzialna za treść informacji :  Pani Dorota Kustosik 

********************

Uchwała Nr 2 / I / 2010

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 2 grudnia 2010 roku.

w sprawie : wyboru przewodniczacego Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

Uchwała Nr 2 / I / 2010

 Osoba odpowiedzialna za treść informacji :  Pani Dorota Kustosik 

********************

Uchwała Nr 3 / I / 2010

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 2 grudnia 2010 roku.

w sprawie : ustalenia regulaminu głosowania w wyborach dwóch wiceprzewodniczących Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

Uchwała Nr 3 / I / 2010

 Osoba odpowiedzialna za treść informacji :  Pani Dorota Kustosik 

********************

Uchwała Nr 4 / I / 2010

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 2 grudnia 2010 roku.

w sprawie : wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

Uchwała Nr 4 / I / 2010

 Osoba odpowiedzialna za treść informacji :  Pani Dorota Kustosik 

********************

Uchwała Nr 5 / II / 2010

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 3 grudnia 2010 roku.

w sprawie : powołania Komisji Rewozyjnej Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

Uchwała Nr 5 / II / 2010

 Osoba odpowiedzialna za treść informacji :  Pani Dorota Kustosik 

********************

Uchwała Nr 6 / II / 2010

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 3 grudnia 2010 roku.

w sprawie : powołania Komisji ds. Budżetu  Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

 Osoba odpowiedzialna za treść informacji :  Pani Dorota Kustosik 

********************

Uchwała Nr 7 / II / 2010

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 3 grudnia 2010 roku.

w sprawie : zasad przyznawania i wysokości diety przysługujacej Radnym Gminy Góra Św. Małgorzaty za udział w pracach organu stanowiącego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

Uchwała Nr 7 / II / 2010

  Osoba odpowiedzialna za treść informacji :  Pani Dorota Kustosik 

********************

Uchwała Nr 8 / II / 2010

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 3 grudnia 2010 roku.

w sprawie : ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty  

Uchwała Nr 8 / II / 2010

Osoba odpowiedzialna za treść informacji :  Pani Dorota Kustosik 

********************

Uchwała Nr 9 / II / 2010

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 3 grudnia 2010 roku.

w sprawie : ustalenia czynności w sprawch z zakresu prawa pracy dla Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty  

Uchwała Nr 9 / II / 2010

Osoba odpowiedzialna za treść informacji :  Pani Dorota Kustosik 

********************

Uchwała Nr 10 / III / 2010

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 21 grudnia 2010 roku.

w sprawie : dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2010

 Osoba odpowiedzialna za treść informacji :  Pani Teresa Kaźmierczak

********************

Uchwała Nr 11 / III / 2010

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 21 grudnia 2010 roku.

w sprawie : dokonania zmiany w Uchwale Nr 173/XLII/2010 Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na 2011 rok

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2011/7/42

 Osoba odpowiedzialna za treść informacji :  Pani Beata Kornat 

********************

Uchwała Nr 12 / III / 2010

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 21 grudnia 2010 roku.

w sprawie : przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Góra Św. Małgorzaty na rok 2011

 Osoba odpowiedzialna za treść informacji :  Pani Magdalena Frątczak 

********************

Uchwała Nr 13 / III / 2010

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 21 grudnia 2010 roku.

w sprawie : sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunkow jego funkcjonowania

Uchwała Nr 13 / III / 2010 

 Osoba odpowiedzialna za treść informacji :  Pani Magdalena Frątczak

********************

Uchwała Nr 14 / III / 2010

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 21 grudnia 2010 roku.

w sprawie : przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Góra Św. Małgorzaty na rok 2011 stanowiącego część strategii integracji i polityki społecznej

Uchwała Nr 14/ III / 2010

 Osoba odpowiedzialna za treść informacji :  Pani Magdalena Frątczak

********************

Uchwała Nr 15 / III / 2010

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 21 grudnia 2010 roku.

w sprawie : powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty  

 Uchwala Nr 15/ III / 2010

Osoba odpowiedzialna za treść informacji :  Pani Dorota Kustosik

********************

Uchwała Nr 16 / IV / 2010

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 30 grudnia 2010 roku.

w sprawie : dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2010

 Osoba odpowiedzialna za treść informacji :  Pani Teresa Kaźmierczak

********************

Uchwała Nr 17 / IV / 2010

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 30 grudnia 2010 roku.

w sprawie : wydatków budzetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010

 Osoba odpowiedzialna za treść informacji :  Pani Teresa Kaźmierczak

********************

Uchwała Nr 18 / IV / 2010

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 30 grudnia 2010 roku.

w sprawie : obwieszczenia o sprostowaniu błedu w uchwale Nr 160/XL/2010 Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 14 września 2010r. w sprawie uchwalenia zmianymiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra Św. Małgorzaty  

Uchwała Nr 18/ IV / 2010

Osoba odpowiedzialna za treść informacji :  Pan Włodzimierz Zieliński

********************

 


Liczba odwiedzin : 1556
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Kustosik
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Kustosik
Czas wytworzenia: 2010-07-21 13:08:48
Czas publikacji: 2010-07-21 13:08:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak