Uchwała Nr 19 / V / 2011 Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 4... 

 

 

 

 Uchwała Nr 19 / V / 2011

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 4 lutego 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Góra Św. Małgorzaty na rok 2011

 ******************************

Uchwała Nr V / 35 / 2011

Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej

z dnia 18 stycznia 2011 roku

w sprawie opinii do projektu uchwały w sparwie wieloletniej prognozy finansowej

Gminy Góra Św. Małgorzaty

 

Uchwała Nr V / 36 / 2011

Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

z dnia 18 stycznia 2011 roku

w sprawie opinii dotyczacej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego

Gminy Góra Św. Małgorzaty w 2011 roku

****************************

Uchwała Nr 20 / V / 2011

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 4 lutego 2011r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Góra Św. Małgorzaty na lata 2011 - 2021

**************************** 

Uchwała Nr 21 / V / 2011

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 4 lutego 2011r.

w sprawie określenia zakresu i formy informacji za I półrocze o przebiegu wykonania budżetu gminy i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Treść Uchwały Nr 21

***************************

Uchwała Nr 22 / V / 2011

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 4 lutego 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 58/XXX/2005 z dnia 2 grudnia 2005 roku Rady Gminy w Górze Św. Małgorzaty w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek leśny oraz wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

Treść Uchwały Nr 22

***************************

Uchwała Nr 23 / V / 2011

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 4 lutego 2011r.

w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Nr 110/XXIII/2009 Rady Gminy w Górze Św. Małgorzaty z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie okreslenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych

 Treść Uchwały Nr 23

***************************

Uchwała Nr 24 / V / 2011

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 4 lutego 2011r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 172/XLII/2010 Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok dla Gminy Góra Św. Małgorzaty

Treść Uchwały Nr 24

***************************

Uchwała Nr 25 / V / 2011

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 4 lutego 2011r.

w sprawie wyboru delegatów Gminy Góra Św. Małgorzaty na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Ziemi Łęczyckiej

Treść Uchwały Nr 25

***************************

Uchwała Nr 26 / V / 2011

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 4 lutego 2011r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta

Treść Uchwały Nr 26

***************************

Uchwała Nr 27 / VI / 2011

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łęczyckiemu w 2011r.

Treść Uchwały Nr 27

***************************

Uchwała Nr 28 / VI / 2011

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie zatwierdzenia projektu "Jedziemy do pracy" w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Priorytet:VII.Promocja integracji społecznej; Działania : 7.1. Rozwój i upowszecnianie aktywnej integracji ; Poddziałanie : 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Treść Uchwały Nr 28

***************************

Uchwała Nr 29 / VI / 2011

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 31 marca 2011r.

w sparwie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2011.

***************************

Uchwała Nr 30 / VI / 2011

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie : Zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Góra Św. Małgorzaty na lata 2011 - 2021

*************************** 

Uchwała Nr 31 / VI / 2011

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie : wyrazenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiacych fundusz sołecki

Treść Uchwały Nr 31

***************************

Uchwała Nr 32 / VI / 2011

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie wyrażenia opinii nt. "Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych Powiatu Łęczyckiego na lata 2011 - 2015"

***************************

Uchwała Nr 33 / VI / 2011

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Nr 110/XXIII/2009 Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie określenia inkasentów i wysokosci wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych

Treść Uchwały Nr 33

***************************

Uchwała Nr 34 / VI / 2011

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 31 marca 2011r. 

w sprawie : udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Łęczyckiemu w 2011r.

Treść Uchwały Nr 34

***************************

Uchwała Nr 35 / VI / 2011

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty i Komisji ds. Budżetu Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty na 2011 rok

Treść Uchwały Nr 35

***************************

Uchwała Nr 36 / VII / 2011

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 17 czerwca 2011r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2010

Treść Uchwały Nr 36

***************************

Uchwała Nr 37 / VII / 2011

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 17 czerwca 2011r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Góra Św. Małgorzaty za 2010 rok

Treść Uchwały Nr 37

*************************** 

Uchwała Nr 38 / VII / 2011

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 17 czerwca 2011r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok  2011

Treść Uchwały Nr 38

***************************

Uchwała Nr 39 / VII / 2011

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 17 czerwca 2011r.

w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy Góra Św. Małgorzaty na lata 2011 -2021

Treść Uchwały Nr 39

***************************

Uchwała Nr 40 / VII / 2011

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 17 czerwca 2011r.

w sprawie ustalenia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowch za udział w sesji Rady Gminy Góra Św. Malgorzaty

Treść Uchwały Nr 40

***************************

Uchwała Nr 41 / VII / 2011

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 17 czerwca 2011r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków z urzadzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Góra Św. Małgorzaty

Treść Uchwały Nr 41

***************************

Uchwała Nr 42 / VII / 2011

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 17 czerwca 2011r.

w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Nr 130/XX/2009 Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie oplat za świadczenia w prowadzonym przez Gminę Góra Św. Małgorzaty przedszkolu publicznym

http://dziennik.lodzkie.eu/WDUE/2011/148/1379 

***************************

Uchwała Nr 43 / VIII / 2011

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 24 sierpnia 2011r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2011

Treść Uchwały Nr 43

***************************

Uchwała Nr 44 / VIII / 2011

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 24 sierpnia 2011r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Góra Św. Małgorzaty na lata 2011-2021

Treść Uchwały Nr 44

***************************

Uchwała Nr 45 / VIII / 2011

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 24 sierpnia 2011r.

w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Nr 60 / XIV / 2008 Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 01.02.2008r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnejgo Gminy Góra Św. Małgorzaty na lata 2007-2013

Treść Uchwały Nr 45

*************************** 

Uchwała Nr 46 / VIII / 2011

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 24 sierpnia 2011r. 

w sprawie utworzenia odrebnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Karsznicach w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku 

Treść Uchwały Nr 46

***************************

Uchwała Nr 47 / IX / 2011

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 2 września 2011r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowosci Góra Św. Małgorzaty na lata 2011-2018

Treść Uchwały Nr 47

***************************  

Uchwała Nr 48 / IX / 2011

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 2 września 2011r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tum na lata 2011-2018

Treść Uchwały Nr 48

*************************** 

Uchwała Nr 49 / IX / 2011

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 2 września  2011r.

w sprawie powolania zespołu do opracowania i przedsatwienia opinii o zgłoszonych kandydatów na ławników, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie

Treść Uchwały Nr 49

*************************** 

Uchwała Nr 50 / XI / 2011

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 31 października 2011r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2011

Treść Uchwały Nr 50

***************************

Uchwała Nr 51 / XI / 2011

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 31 październikan 2011r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Góra Św. Małgorzaty na lata 2011-2021

Treść Uchwały Nr 51

***************************

Uchwała Nr 52 / XI / 2011

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 31 października  2011r.

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Łęczycy

Treść Uchwały Nr 52

***************************

Uchwała Nr 53 / XII / 2011

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie  określenia  wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok dla Gminy Góra Św. Małgorzaty

Treść Uchwały Nr 53

***************************

Uchwała Nr 54 / XII / 2011

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie  ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na 2012 rok

Treść Uchwały Nr 54

***************************

Uchwała Nr 55 / XII / 2011

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie określenia  wysokości stawek podatku od środków  transportowych na 2012 rok

Treść Uchwały Nr 55

***************************

Uchwała Nr 56 / XII / 2011

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie obniżenia wysokości ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawę do obniżenia stawki podatku rolnego na obszarze Gminy Góra Św. Małgorzaty na rok 2012

Treść Uchwały Nr 56

*************************** 

Uchwała Nr 57 / XII / 2011

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek  leśny oraz wzoru formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 

Treść Uchwały Nr 57

***************************

Uchwała Nr 58 / XII / 2011

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Góra Św. Małgorzaty na rok 2011

Treść Uchwały Nr 58

***************************

Uchwała Nr 59 / XII / 2011

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011- 2015 

Treść Uchwały Nr 59

***************************

Uchwała Nr 60 / XII / 2011

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 30 listopada 2011r 

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Góra Św.Małgorzaty z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), na 2012 rok  

       Treść Uchwały Nr 60         

                                                                ***************************

Uchwała Nr 61 / XII / 2011

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie wydawania Biuletynu Informacyjnego Gminy Góra Św. Małgorzaty

Treść Uchwały Nr 61

***************************

Uchwała Nr 62 / XII / 2011

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 30 listopada 2011r.

zmieniająca Uchwałę Nr 47/IX/2011 z dnia 02 września 2011r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Góra Św. Małgorzaty na lata 2011- 2018

Treść Uchwały Nr 62

 ***************************

Uchwała Nr 63 / XII / 2011

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 30 listopada 2011r. 

zmieniająca Uchwałę Nr 47/IX/2011 z dnia 02 września 2011r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tum na lata 2011- 2018

Treść Uchwały Nr 63

**************************** 

Uchwała Nr 64 / XIII / 2011

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 22 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Góra Św. Małgorzaty na lata 2011-2021

Treść Uchwały Nr 64

***************************

Uchwała Nr 65 / XIII / 2011

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 22 grudnia 2011r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2011

Treść Uchwały Nr 65

*************************** 

 Uchwała Nr 66 / XIII / 2011

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 22 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Góra Św. Małgorzaty na  rok 2012

*************************** 

Uchwała Nr 67 / XIII / 2011

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 22 grudnia 2011r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Góra Św. Małgorzaty na lata 2011-2021

Treść Uchwały Nr 67

***************************

 Uchwała Nr 68 / XIII / 2011

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 22 grudnia 2011r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Góra Św. Małgorzaty na lata 2012-2015

Treść Uchwały Nr 68

***************************

Uchwała Nr 69 / XIII / 2011

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 22 grudnia 2011r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Góra Ś. Małgorzaty na rok 2012 stanowiącego część strategii integracji i polotyki społecznej

Treść Uchwały Nr 69 

***************************

Uchwała Nr 70 / XIII / 2011 

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 22 grudnia 2011r.

w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Nr 54/XII/2011 Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oplaty targowej na 2012 roku

Treść Uchwały Nr 70

 ***************************

Uchwała Nr 71 / XIII / 2011

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty 

z dnia 22 grudnia 2011r.

w sprawie wydatkow budzetowych, ktore nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budzetowego 2011

Treść Uchwały Nr 71

 ***************************

Uchwała Nr 72 / XIII / 2011

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 22 grudnia 2011r. 

w sprawie przekazania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty skargi złożonej w dniu 5 grudnia 2011r. na działalność Wójta Gminy

Treść Uchwały Nr 72

 ***************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Liczba odwiedzin : 1186
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Kustosik
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Kustosik
Czas wytworzenia: 2011-02-03 10:10:11
Czas publikacji: 2011-02-03 10:10:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak