Uchwała Nr 73/ XIV /2012 Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 24... 

 

 


Uchwała Nr 73/ XIV /2012
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty
z dnia 24 lutego 2012 r.
Treść Uchwały Nr 73
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Góra Św. Małgorzaty odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej w miejscowości Kwiatkówek gm. Góra Św. Małgorzaty

***************************

Uchwała Nr 74/ XIV /2012
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty
z dnia 24 lutego 2012 r.
Treść Uchwały Nr 74
w sprawie przyjęcia trybu postępowania w zakresie udzielania pomocy finansowej z budżetu Gminy Góra Św. Małgorzaty w formie dotacji spółkom
wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadań

***************************

Uchwała Nr 75/ XIV /2012
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty
z dnia 24 lutego 2012 r.
Treść Uchwały Nr 75
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Góra Św. Malgorzaty i Komisji ds. Budżetu Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty na 2012 rok

***************************

Uchwała Nr 76/ XIV /2012
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty
z dnia 24 lutego 2012 r.
Treść Uchwały Nr 76
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta

***************************

Uchwała Nr 77/ XIV /2012
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty
z dnia 24 lutego 2012 r.
Treść Uchwały Nr 77
w sprawie zatwierdzenia projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Góra Św. Małgorzaty " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2012-2013; Numer konkursu POKL/I/9.1.2/ST/11Numer i nazwa Proirytetu : IX. Rozwuj wykształcenia i kompetencji w regionach; Działania; 9.1. Wyrównianie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmiejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

***************************

Uchwała Nr 78/ XIV /2012
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty
z dnia 24 lutego 2012 r.
Treść Uchwały Nr 78
w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Nr 110/XXIII/2009 Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych

***************************

Uchwała Nr 79/ XIV /2012
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty
z dnia 24 lutego 2012 r.
Treść Uchwały Nr 79
Treść Uchwały Nr 79
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2012

***************************

Uchwała Nr 80/ XIV /2012
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty
z dnia 24 lutego 2012 r.
Treść Uchwały Nr 80
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Góra Św. Małgorzaty na lata 2012 - 2021

***************************

Uchwała Nr 81/ XV /2012
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty
z dnia 30 marca 2012 r.
Treść Uchwały Nr 81
w sprawie Statutu Gminy Góra Św. Małgorzaty

***************************

Uchwała Nr 82/ XV /2012
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty
z dnia 30 marca 2012 r.
Treść Uchwały Nr 82
w sprawie wyrazenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

***************************

Uchwała Nr 83/ XV /2012
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty
z dnia 30 marca 2012 r.
Treść Uchwały Nr 83
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2012

***************************

Uchwała Nr 84/ XV /2012
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty
z dnia 30 marca 2012 r.
Treść Uchwały Nr 84
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Góra Św. Małgorzaty na lata 2012 - 2021

***************************

Uchwała Nr 85/ XV /2012
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty
z dnia 30 marca 2012 r.
Treść Uchwały Nr 85
w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania pomocy finansowej z budżetu Gminy Góra Św. Małgorzaty w formie dotacji spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania

***************************

Uchwała Nr 86/ XVI /2012
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty
z dnia 25 maja 2012 r.
Treść Uchwały Nr 86
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Góra Św. Małgorzaty na lata 2012-2021

***************************

Uchwała Nr 87/ XVI /2012
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty
z dnia 25 maja 2012 r.
Treść Uchwały Nr 87
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2012

***************************

Uchwała Nr 88/ XVI /2012
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty
z dnia 25 maja 2012 r.
Treść Uchwały Nr 88
w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Górze Św. Małgorzaty

***************************

Uchwała Nr 89/ XVI /2012
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty
z dnia 25 maja 2012 r.
Treść Uchwały Nr 89
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Góra Św. Małgorzaty w 2012 r.

***************************

Uchwała Nr 90/ XVI /2012
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty
z dnia 25 maja 2012 r.
Treść Uchwały Nr 90
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łęczyckiemu w 2012 r.

***************************

Uchwała Nr 91/ XVI /2012
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty
z dnia 25 maja 2012 r.
Treść Uchwały Nr 91
w sprawie dotyczącej zmiany Uchwały Nr 85/XV/2012 Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania pomocy finansowej z budżetu Gminy Góra Św. Małgorzaty w formie dotacji spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania

***************************

Uchwała Nr 92/ XVI /2012
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty
z dnia 25 maja 2012 r.
Treść Uchwały Nr 92
w sprawie zatwierdzenia projektu "Jedziemy do pracy " w pamach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet:VII. Promocja integracji społecznej; Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji; Poddziałanie: 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

***************************

Uchwała Nr 93/ XVI /2012
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty
z dnia 25 maja 2012 r.
Treść Uchwały Nr 93
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty

***************************

Uchwała Nr 94/ XVII /2012
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty
z dnia 28 czerwca 2012 r.
Treść Uchwały Nr 94
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2011

***************************

Uchwała Nr 95/ XVII /2012
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty
z dnia 28 czerwca 2012 r.
Treść Uchwały Nr 95
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Góra Św. Małgorzaty za 2011

***************************

Uchwała Nr 96/ XVII /2012
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty
z dnia 28 czerwca 2012 r.
Treść Uchwały Nr 96
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2012

***************************

Uchwała Nr 97/ XVII /2012
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty
z dnia 25 czerwca 2012 r.
Treść Uchwały Nr 97
w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

***************************

Uchwała Nr 98/ XVII /2012
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty
z dnia 28 czerwca 2012 r.
Treść Uchwały Nr 98
w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Bezpieczeństwa Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty.

***************************

Uchwała Nr 99/ XVII /2012
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty
z dnia 28 czerwca 2012 r.
Treść Uchwały Nr 99
w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Nr 110/XXIII/2009 Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych.

*************************

Uchwała Nr 100/ XVII /2012
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty
z dnia 28 czerwca 2012 r.
Treść Uchwały Nr 100
w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Nr 89/XVI/2012 Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Góra Św. Małgorzaty w 2012 r.

*************************

Uchwała Nr 101/ XVIII /2012
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty
z dnia 31 sierpnia 2012 r.
Treść Uchwały Nr 101

***************************

Uchwała Nr 102/ XVIII /2012
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty
z dnia 31 sierpnia 2012 r.
Treść Uchwały Nr 102
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2012

*************************

Uchwała Nr 103/ XVIII /2012
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty
z dnia 31 sierpnia 2012 r.
Treść Uchwały Nr 103
w sprawie dokonania zmiany określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiebiorca ubiegając się o uzyskanie zazwolenia w zakresie opróźniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Góra Św. Małgorzaty

*************************

Uchwała Nr 104/ XVIII /2012
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty
z dnia 31 sierpnia 2012 r.
Treść Uchwały Nr 104
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty i Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Bezpieczenstwa Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty na 2012 rok

*************************

Uchwała Nr 105/ XIX /2012
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty
z dnia 28 września 2012 r.
Treść Uchwały Nr 105
w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Góra Św. Małgorzaty na lata 2012-2021

*************************

Uchwała Nr 106/ XIX /2012
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty
z dnia 28 września 2012 r.
Treść Uchwały Nr 106
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2012

*************************

Uchwała Nr 107/ XIX /2012
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty
z dnia 28 września 2012 r.
Treść Uchwały Nr 107
w sprawie podziału Gminy Góra Św. Małgorzaty na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okregu wyborczym

*************************

Uchwała Nr 108/ XIX /2012
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty
z dnia 28 września 2012 r.
Treść Uchwały Nr 108
w sprawienadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Górze Św. Małgorzaty

*************************

Uchwała Nr 109/ XX /2012
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty
z dnia 30 listopada 2012 r.

Treść Uchwały Nr 109


w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Góra Św. Małgorzaty na lata 2012-2021

*************************
Uchwała Nr 110/ XX /2012
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty
z dnia 30 listopada 2012 r.

Treść Uchwały Nr 110
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2012

*************************

Uchwała Nr 111/ XX /2012
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty
z dnia 30 listopada 2012 r.

Treść Uchwały Nr 111

w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok dla Gminy Góra Św. Małgorzaty

*************************
Uchwała Nr 112/ XX /2012
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty
z dnia 30 listopada 2012 r.

Treść Uchwały Nr 112

w sprawie ustalenia wysokości stawek oplaty targowej na 2013 r.

*************************

Uchwała Nr 113/ XX /2012
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty
z dnia 30 listopada 2012 r.

Treść Uchwały Nr 113

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok

*************************

Uchwała Nr 114/ XX /2012
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty
z dnia 30 listopada 2012 r.

Treść Uchwały Nr 114

w sprawie obniżenia wysokości ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawę do obliczenia stawki podatku rolnego na obszarze Gminy Góra Św. Małgorzaty na rok 2013

*************************

Uchwała Nr 115/ XX /2012
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty
z dnia 30 listopada 2012 r.

Treść Uchwały Nr 115

w sprawie podziału Gminy Góra Św. Małgorzaty na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

*************************


Uchwała Nr 116/ XX /2012
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty
z dnia 30 listopada 2012 r.

Treść Uchwały Nr 116

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Góra Św. Małgorzaty z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok

************************* 

Uchwała Nr 117/ XXI /2012
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty
z dnia 12 grudnia 2012 r.

Treść Uchwały Nr 117

w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Góra Św. Małgorzaty na lata 2012-2021

************************* 

Uchwała Nr 118/ XXI /2012
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty
z dnia 12 grudnia 2012 r.

Treść Uchwały Nr 118

w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2012

************************* 

Uchwała Nr 119/ XXI /2012
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty
z dnia 12 grudnia 2012 r.

Treść Uchwały Nr 119

w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłat

************************* 

Uchwała Nr 120/ XXI /2012
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty
z dnia 12 grudnia 2012 r.

Treść Uchwały Nr 120

w sprawie przyjęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkancy, a powstają odpady komunalne

************************* 

Uchwała Nr 121/ XXI /2012
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty
z dnia 12 grudnia 2012 r.

Treść Uchwały Nr 121

w sprawieustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki o określonej pojemności

************************* 

Uchwała Nr 122/ XXI /2012
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty
z dnia 12 grudnia 2012 r.

Treść Uchwały Nr 122

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

************************* 

Uchwała Nr 123/ XXI /2012
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty
z dnia 12 grudnia 2012 r.

Treść Uchwały Nr 123

w sprawie szczegółowego spasobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczona przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 ************************* 

Uchwała Nr 124/ XXI /2012
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty
z dnia 12 grudnia 2012 r.

Treść Uchwały Nr 124

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

************************* 

Uchwała Nr 125/ XXI /2012
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty
z dnia 12 grudnia 2012 r.

Treść Uchwały Nr 125

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości o porzadku na terenie Gminy Góra Św. Małgorzaty

*************************  

Uchwała Nr 126/ XXII /2012
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Treść Uchwały Nr 126

w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Góra Św. Małgorzaty na lata 2012-2021

************************* 

Uchwała Nr 127/ XXII /2012
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Treść Uchwały Nr 127

w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2012

************************* 

Uchwała Nr 128/ XXII /2012
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Treść Uchwały Nr 128

w sprawie zmiany Uchwały Nr 112//XX/2012 Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na 2013 r.

************************* 

Uchwała Nr 129/ XXII /2012
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty
z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budzetu gminy Góra Św. Małgorzaty na rok 2013

************************* 

Uchwała Nr 130/ XXII /2012
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Treść Uchwały Nr 130

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Góra Św. Małgorzaty na lata 2011-2021

 ************************* 

Uchwała Nr 131/ XXII /2012
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Treść Uchwały Nr 131

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Góra Św. Małgorzaty na rok 2013

************************* 

 

 

 


 

 


Liczba odwiedzin : 1099
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Kustosik
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Kustosik
Czas wytworzenia: 2012-04-10 14:36:39
Czas publikacji: 2012-04-10 14:36:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak