Uchwała Nr 127/XXIII/2005Rady Gminy Góra Św. Mąłgorzaty z dnia 23.03.2... 

 

 

Uchwała Nr 127/XXIII/2005

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 23.03.2005 r

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2005 rok

Uchwała Nr 126/XXIII/2005

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

************************

************

Uchwała Nr 128/XXIII/2005

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 23.03.2005 r

w sprawie sfinansowania kosztów realizacji inwestycji  w ramach  porozumień ze Związkiem Gmin Regionu Kutnowskiego

Uchwała Nr 128/XXIII/2005

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

************************

************

Uchwała Nr 129/XXIII/2005

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 23.03.2005 r

w sprawie  sfinansowania kosztów  realizacji inwestycji  w ramach porozumień ze Związkiem Gmin Regionu Kutnowskiego

Uchwała Nr 129/XXIII/2005

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

************************

************

Uchwała Nr 130/XXIII/2005

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 23.03.2005 r

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej  zabudowanej położonej w miejscowości Marynki w trybie bezprzetargowym na rzecz Pana Antoniego Szczepaniaka

Uchwała Nr 130/XXIII/2005

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Aneta Cybulska

************************

************

Uchwała Nr 131/XXIII/2005

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 23.03.2005 r

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Uchwała Nr 131/XXIII/2005

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pan Stanisław Wiciński

************************

************

Uchwała Nr 132/XXIII/2005

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 23.03.2005 r

w sprawie dokonania zmian Uchwale Nr 120 .XXII/2004  Rady Gminy z dnia 17.12.2004 r w sprawie regulaminu określającego wysokość syawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego: za wysługę lat , motywacyjnego , funkcyjnego i za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy z wyłączeniem świadczeń z ZFŚS dla nauczycieli  zatrudnionych w szkołach  , przedszkolach i placówkach oświatowych  prowadzonych przez Gminę Góra Św. Małgorzty

Uchwała Nr 132/XXIII/2005

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pan Stanisław Wiciński

************************

************

Uchwała Nr 133/XXIII/2005

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 23.03.2005 r

w sprawie regulaminu określającego  wysokość stawek oraz szczegółowe zasady  przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku  mieszkaniowego dla nauczycieli

UchwałaNr 133/XXIII/2005

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pan Stanisław Wiciński

************************

************

Uchwała Nr 134/XXIII/2005

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 23.03.2005 r

w sprawie  zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2005 rok

Uchwała Nr 134/XXIII/2005

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Agata Dudkiewicz

************************

************

Uchwała Nr 135/XXIV/2005

Rady Gminy  Góra Św. Małgorzaty z dnia 29.04.2005 r

w sprawie : udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2004 rok

Uchwała Nr 135 /XXIV/2005

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Agata Dudkiewicz

**********************

*************

Uchwała Nr 136/XXIV/2005

Rady Gminy  Góra Św. Małgorzaty z dnia 29.04.2005 r

w sprawie :dokonania zmian w budżecie Gminy na 2005 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

**********************

*************

 

Uchwała Nr 137/XXIV/2005

Rady Gminy  Góra Św. Małgorzaty z dnia 29.04.2005 r

w sprawie :zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia  w planowanych dochodach 2005 roku

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

**********************

*************

Uchwała Nr 138/XXIV/2005

Rady Gminy  Góra Św. Małgorzaty z dnia 29.04.2005 r

w sprawie :zaciągnięcia przez Wójta Gminy zobowiązania w imieniu Gminy Góra Św. Małgorzaty

Uchwała Nr 138/XXIV/2005

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

**********************

************* 

Uchwała Nr 139/XXIV/2005

Rady Gminy  Góra Św. Małgorzaty z dnia 29.04.2005 r

w sprawie :zaciągnięcia przez Wójta Gminy  zobowiązania w imieniu Gminy Góra Św. Małgorzaty

Uchwała Nr 139/XXIV/2005

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

**********************

************* 

Uchwała Nr 140 /XXIV/2005

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty  z dnia 29.04.2005 r

w sprawie wystąpienia  o zniesienie nazw oraz zmianę określeń rodzajów miejscowości

Uchwała Nr 140/XXIV/2005

Osoba odpowiedzialna za treść uchwały : Pan Michał Czekalski

********************

*************

Uchwała Nr 141/XXV/2005

Rady Gminy  Góra Św. Małgorzaty z dnia 9.06.2005 r

w sprawie :dokonania zmian w budżecie Gminy na 2005 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

**********************

*************

Uchwała Nr 142/XXV/2005

Rady Gminy  Góra Św. Małgorzaty z dnia 9.06.2005 r

w sprawie :przyjęcia projektu założeń do planu zaopatrzenia  w ciepło, energię elektryczną  i paliwa  gazowe   dla gminy Góra Św.Małgorzaty na lata 2005-2020

Uchwała Nr 142/XXV/2005

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY GÓRA ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY NA LATA 2005-2020.doc

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pan Włodzimierz Zieliński

************************

***************

Uchwała Nr 143/XXV/2005

Rady Gminy  Góra Św. Małgorzaty z dnia 9.06.2005 r

w sprawie :przyjęcia nowego Statutu Związki Gmin Regionu Kutnowskiego

Uchwała Nr 143/XXV/2005

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Agata Dudkiewicz

**********************

************

Uchwała Nr 144/XXV/2005

Rady Gminy  Góra Św. Małgorzaty z dnia 9.06.2005 r

w sprawie :utwodzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej  w Karsznicach

Uchwała Nr 144/XXV/2005

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Agata Dudkiewicz

*********************

*********

Uchwała Nr 145/XXV/2005

Rady Gminy  Góra Św. Małgorzaty z dnia 9.06.2005 r

w sprawie :utwodzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej  w Karsznicach

Uchwała Nr 145/XXV/2005

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Agata Dudkiewicz

*********************

*********

Uchwała Nr 146/XXVI/2005

Rady Gminy  Góra Św. Małgorzaty z dnia 19.07.2005 r

W sprawie  nadania imienia Szkole Podstwowej w Górze Św. Mąłgorzaty

Uchwała Nr 146/XXVI/05

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pan Stanisław Wiciński

*******************

*********

Uchwała Nr 147/XXVI/2005

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty  z dnia 19.07.2005 r

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2005 r

O soba odpowiedzialan z a treśc informacji Pani Teresa Kaźmierczak

******************

**********

Uchwała Nr 148/XXVI/2005

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty  z dnia 19 .07.2005 r w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr 36/V/2003 Rady Gminy z dnia 4.04.2003  w sprawie  zwrotu kosztów podróży służbowych Radnych Gminy Góra Św. Małgorzaty

Uchwała Nr 148/XXVI/2005

Osoba odpowiedzialna za treśc informacji : Pani Agata Dudkiewicz

********************

*********

Uchwała Nr 149/XXVII/2005

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 31.08.2005 r

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy  umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pn"Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Górze Św. Małgorzaty wraz z zapleczem socjalnym i pomieszczeniami pomocniczymi " ze środków MENiS i zabezpieczenia wydatkowania tych środków w formie weksla " in blanco "Gminy Góra Św. Małgorzaty

Uchwała Nr 149/XXVII/2005

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Agata Dudkiewicz

*******************

*********

Uchwała Nr 150 / XXVIII/2005

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 3.10.2005 r

 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2005 rok

Uchwała Nr 150/XXVIII/2005

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

********************

**********

Uchwała Nr 151/XIX/2005

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 28 X 2005 r

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2005 rok

Uchwała Nr 151/XIX/2005

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

**********************

***********

Uchwała Nr 152/XIX/2005

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 28 X 2005 r

w sprawie  dokonania zmian w Uchwale Nr 79/XIII/2004  z dnia 16 .01.2004 r  w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Góra Św. Małgorzaty

Uchwała Nr 152/XIX/2005

Osoba odpowiedzialna za treśc informacji : Pan Włodzimierz Zieliński

*******************

*********

Uchwała Nr 153/XIX/2005

Rady Gminy Góra Św. Mąłgorzaty z dnia 28 X 2005 roku

w sprawie ustalenie opłat za korzystanie z  obiektów   i urządzeń  użyteczności  publicznej  oraz przypadków udostępniania obiektów nieodpłatnie

Uchwała Nr 153/XIX/2005

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pan Stanisław Wiciński

*******************

**********

Uchwała Nr 154/XXX/2005

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 2.12 2005 r

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2005 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

**********************

***********

Uchwała Nr 155/XXX/2005

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 2.12 2005 r

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  na rok 2006 dla Gminy Góra Św. Małgorzaty

{uchwala_4273}

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Beata Kornat

**********************

***********

Uchwała Nr 156/XXX/2005

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 2.12 2005 r

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowejna rok 2006

{uchwala_4274}

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Beata Kornat

**********************

***********

Uchwała Nr 157/XXX/2005

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 2.12 2005 r

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2006

Uchwała Nr 157/XXX/2005

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Beata Kornat

**********************

***********

Uchwała Nr 158/XXX/2005

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 2.12 2005 r

w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości ,na podatek rolny , na podatek leśny  oraz wzorów formularzy w sprawie podatku  do nieruchomości ,, podatku rolnego oraz podatku leśnego

Uchwała Nr 158/XXX/2005

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Beata Kornat

 

**********************

***********

Uchwała Nr 159/XXX/2005

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 2.12 2005 r

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Góra Św. Małgorzaty  na rok 2006  stanowiacego część strategii i polityki społecznej 

 

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Mirosława Chylińska

**********************

***********

Uchwała Nr 160/XXXI/2005

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 23.12 2005 r

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2005 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

**********************

***********

Uchwała Nr 161/XXXI/2005

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 23.12 2005 r

w sprawie uchwalenia  budżetu Gminy Góra Św.Małgorzaty na 2006 rok

Uchwała Nr 161/XXXI/2005

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

**********************

***********

Uchwała Nr 162/XXXI/2005

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 23.12 2005 r

w sprawie zatwierdzenia planów pracy  stałych Komisji Rady Gminy na 2006 rok

Uchwała Nr 162/XXXI/2005

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Agata Dudkiewicz

**********************

***********

Uchwała Nr 163/XXXI/2005

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 23.12 2005 r

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr 31/IV/2003 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Gospodarowania  Mieszkaniowym Zasobem Gminy Góra Św. Małgorzaty na lata 2003-2007

Uchwała Nr 163/XXXI/2005

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pan Michał Kowalkiewicz

**********************

***********

Uchwała Nr 164/XXXI/2005

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 23.12 2005 r

w sprawie ustalenia zasad wynajmowania  lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Góra Św. Małgorzaty

Uchwała Nr 164/XXXI/2005

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pan Michał Kowalkiewicz

**********************

***********

Uchwała Nr 165/XXXI/2005

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 23.12 2005 r

w sprawie ustalenia wysokości i terminów oraz zasad płatności składek członkowskich z tytułu przynależności do  Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Ziemi Łęczyckiej

Uchwała Nr 165/XXXI/2005

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Agata Dudkiewicz

**********************

***********

Uchwała Nr 166/XXXI/2005

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 23.12 2005 r

w sprawie wydatków budżetowych , których nie zrealizowane planowane  kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

**********************

***********

Uchwała Nr 167/XXXII/2005

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 28.12 2005 r

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2005 rok

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

**********************

***********

 


Liczba odwiedzin : 1408
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Kustosik
Osoba odpowiedzialna za informację : Agata Dudkiewicz
Czas wytworzenia: 2005-04-01 10:01:46
Czas publikacji: 2017-12-07 10:03:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak