Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o wyłożeniu materiałów do publicznego wglądu.

2017-11-20 14:28:42
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra Św. Małgorzaty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Góra Świętej Małgorzaty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

2017-11-10 09:40:28
Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Góra Św. Małgorzaty z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

2017-10-20 15:20:14
Ogłoszenie dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro - sprawa nr GL. 6/2017

Sprawa numer GL. 6/2017

2017-09-22 14:36:53
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Góra Świętej Małgorzaty oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.

2017-08-09 12:34:54
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Góra Św. Malgorzaty z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016.

2017-05-31 14:18:49
Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera krajowego w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

2017-04-07 15:14:15
Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku

2017-03-17 08:02:09
Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości naropdowej, obywatelskiej i kulturowe w 2017 roku.

2017-03-07 15:15:28
Ogłoszenie Wójta Gminy o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku.

2017-02-17 14:32:48