Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku.

2018-03-22 15:03:57
Ogłoszenie dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO - sprawa Nr GL. 1/2018.

Sprawa numer GL. 1/2018

2018-03-14 11:05:31
Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2018 roku

2018-03-07 15:22:27
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku

2018-02-14 14:57:44
Otwarty konkurs otwart na realizację zadań publicznych z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2018 roku.

2018-02-01 12:18:04
Informacja o wyłożeniu materiałów do publicznego wglądu.

2017-11-20 14:28:42
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra Św. Małgorzaty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Góra Świętej Małgorzaty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

2017-11-10 09:40:28
Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Góra Św. Małgorzaty z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

2017-10-20 15:20:14
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Góra Świętej Małgorzaty oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.

2017-08-09 12:34:54
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Góra Św. Malgorzaty z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016.

2017-05-31 14:18:49