Uchwały 

 

 

 

Uchwała Nr 79/XIII/2004
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty  z dnia 16.01.2004 r

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra Św. Małgorzaty

Uchwała Nr 79/XIII/2004

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pan Włodzimierz Zieliński
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - mapy

  *********************************

Uchwała Nr 80/XIII/2004
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 16.01.2004 r

w sprawie  : opłaty odpowiadającej  kosztom udostępniania informacji publicznej

Uchwała Nr 80/XIII/2004 

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Agata Dudkiewicz

  *********************************

Uchwała Nr 81/XIII/2004
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 16.01.2004 r

w sprawie : przyjęcia Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Góra Św. Małgorzaty  na rok 2004 stanowiącego  część strategii integracji i polityki społecznej

Uchwała Nr 81/XIII/2004

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 81

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Joanna Zielińska

*********************************

Uchwała Nr 82/XIV/2004
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 12.03.2004 r

W sprawie uchwalenia  Budżetu Gminy Góra Św. Małgorzaty  na 2004 r

Uchwała Nr 82/XIV/2004

Osoba odpowiedzialna  za treść informacji Pani Teresa Kaźmierczak

  *********************************

Uchwała Nr 83/XIV/2004
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 12.03.2004 r

 w sprawie zasad  nabycia , zbycia i obciążenia  nieruchomości gruntowych  oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż  trzy lata

Uchwała Nr 83/XIV/2004

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Aneta Cybulska

  *********************************

Uchwała Nr 84/XIV/2004
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 13.03.2004 r

 w sprawie :  ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy oraz ustalenia wartości jednego punktu dla  poszczególnych kategorii zaszeregowania

Uchwała Nr 84/XIV/2004

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pan Stanisław Wiciński - Pełnomocnik Wójta ds. oświaty

  *********************************

Uchwała Nr 85/XIV/2004
Rady Gminy Góra Św. Małgotrzaty z dnia 12.03.2004 r

w sprawie   ustanowienia  herbu , flagi i pieczęci Gminy Góra Św. Małgorzaty

Uchwała Nr 85/XIV/2004

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Agata Dudkiewicz

  *********************************

Uchwała Nr 86/XIV/2004
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 12.03.2004 r

w sprawie zatwierdzenia planów pracy  stałych Komisji Rady Gminy na 2004 r

Uchwała Nr 86/XIV/2004

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Agata Dudkiewicz 

  *********************************

Uchwała Nr 87/XV/2004
Rady Gminy z dnia 26.04.2004 r

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Góra Św. Małgorzaty za 2003 rok

Uchwała Nr 87/XV/2004

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Agata Dudkiewicz

    *********************************

Uchwała Nr 89/XV/2004
Rady Gminy z dnia 26.04.2004 r

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji  podmiotom nie zaliczonym  do sektora finansów  publicznych i nie działającym w celu  osiągnięcia zysku , na cele publiczne związane z  realizacją zadań gminy , sposobu ich rozliczania  oraz kontroli wykonywania  zadań zleconych

Uchwała Nr 89/XV/2004

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

   *********************************

Uchwała Nr 90/XV/2004
Rady Gminy z dnia 26.04.2004 r

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania  w Domu Pomocy Społecznej w Karsznicach

Uchwała Nr 90 /XV/2004

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Agata Dudkiewicz

  *********************************

Uchwała Nr 91/XV/2004
Rady Gminy z dnia 26.04.2004 r

w sprawie określenia obwodów dla placówek  wychowania przedszkolnego  realizujących obowiązek  rocznego przygotowania  przedszkolnego dzieci 6-letnich

Uchwała Nr 91/XV/2004

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pan Stanisław Wiciński - Pełnomocnik Wójta  ds. Oświaty

  *********************************

Uchwała Nr 92/XV/2004
Rady Gminy z dnia 26.04.2004 r

w sprawie ustalenie planu sieci  publicznych przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Góra Św. Małgorzaty

Uchwała Nr 92/XV/2004

Osoba odpowiedzialna za treść informacji Pan Stanisław Wiciński

  *********************************

Uchwała Nr  93/XV/2004
Rady Gminy z dnia 26.04.2004 r

w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego  na cele niezwiązane  z budową , przebudową  remontem i ochroną  dróg dla których zarządcą jest Gmina Góra Św. Małgorzaty

Uchwała Nr 93/XV/2004

Osoba odpowiedzalna za treść informacji : Pan Włodzimierz Zieliński

  *********************************

Uchwała Nr 94/XV/2004
Rady Gminy z dnia 26.04.2004 r

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr 37/V/2003

Uchwała Nr 94/XV/2004

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pan Stanisław Wiciński

  *********************************

  Uchwała  Nr 95/XVI/2004

Rady Gminy  z dnia 14.06.2004 r

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2004 r

Uchwała Nr 95/XVI/2004

Osoba odpowiedzialna za treść  informacji Pani Teresa Kaźmierczak

           ******************************

 

Uchwała Nr 96/XVI/2004

Rady Gminy z dnia 14.06.2004 r

w sprawie  wyrażenia zgody na  zawarcie przez Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty umowy na dofinansowanie  przedsięwzięcia  pn." Budowa hali sportowej  przy Szkole Podstawowej w Górze Św. Małgorzaty  wraz z zapleczem socjalnym  i pomieszczeniami pomocniczymi " ze środków  MENiS i zabezpieczenia wydatkowania tych środków  w formie weksla "in blanco" Gminy Góra Św. Małgorzaty

Uchwała Nr 96/XVI/2004

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pan Włodzimierz Zieliński

*****************************

 

Uchwała Nr 97/XVI/2004

Rady Gminy z dnia 14.06.2004 r

w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łęczyckiemu w 2004 roku

Uchwała Nr 97/XVI/2004

Osoba odpowiedziakna za treść informacji : Pan Włodzimierz Zieliński

*************************

Uchwała Nr 98/XVI/2004

Rady Gminy z dnia 14.06.2004 r

w sprawie  zwolnienia z opłaty  od zgłoszenia zmiany wpisu  do ewidencji działalności gospodarczej

Osoba odpowiedzialna za treść informacji ;Pani Magdalena Góra

**************************

Uchwała Nr 99/ XVII/2004

Rady Gminy  z dnia 23.06.2004 r

w sprawie : przystąpienia Gminy do opracowania planu rozwoju lokalnego

Uchwała Nr 99/XVII/2004

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pan Włodzimierz Zieliński

*************************

Uchwała Nr 100/XVII/2004

 Rady Gminy z dnia  23.06.2004 r

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2004 r

Uchwała Nr 100/XVII/2004

Osoba odpowiedzialna za treść informacji ; Pani Teresa Kaźmierczak

*************************

Uchwała Nr 101/XVIII/2004

Rady Gminy z dnia 17.09.2004 r

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2004 r

Uchwała Nr 101/XVIII/2004

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

************************

Uchwała Nr 102/ XVIII/2004

Rady Gminy z dnia 17.09.2004 r

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu  na sfinansowanie wydatków nie znajdujących  pokrycia w planowanych dochodach 2004 r

Uchwała Nr 102/XVIII/2004

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

************************

Uchwała Nr 103/XVIII/2004

Rady Gminy z dnia 17.09.2004 r

w sprawie  dokonania zmian w Statucie  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Górze Św. Małgorzaty

Uchwała Nr 103/XVIII/2004

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Mirosława Chylińska - Kierownik GOPS

************************

Uchwała Nr 104/XVIII/2004

Rady Gminy z dnia 17.09.2004 r

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr 144/XXX/98/ Rady Gminy z dnia 05.06.1998 r w sprawie   ustalenia wyskości opłat za świadczone przez Gminne Przedszkole  w Górze Św. Małgorzaty usługi

Uchwała Nr 104/XVIII/2004

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Barbara Kaźmierczak - Dyrektor Gminnego Przedszkola

**************************

Uchwała Nr 105/XVIII/2004

Rady Gminy z dnia 17.09.2004 r

w sprawie  przystapienia do dokonania zmian w Uchwale Nr 79/XIII/2004 Rady Gminy z dnia 16.01.2004 r w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Góra Św. Małgorzaty

Uchwała Nr 105/XVIII/2004 

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pan Włodzimierz Zieliński

**************************

Uchwała Nr 106/XIX/2004

Rady Gminy z dnia 18.10.2004 r

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2004 r

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

**************************

Uchwała Nr 107 / XX/2004

Rady Gminy z dnia 26.10.2004 r

 w sprawie przystapienia do realizacji inwestycji pn" Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Góra Św. Małgorzaty  w latach 2005 - 2006 "

Uchwała Nr 107/XX/2004

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pan Włodzimierz Zieliński

*************************

Uchwała N r 108 /XXI/2004

Rady Gminy  z dnia 15 XI.2004 r

w sprawie zaciągnięcia przez Wójta Gminy  zobowiązania w imieniu  Gminy Góra Św. Małgorzaty

Uchwała Nr 108

Osoba odpowiedzialna za treść informacji Pani Teresa Kaźmierczak

************************

Uchwała Nr 109/XXI/2004

Rady Gminy  z dnia  15 XI.2004 r

w sprawie  zaciągnięcia  przez Wójta Gminy zobowiązania w imieniu Gminy Góra Św. Małgorzaty

Uchwała Nr109

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

***********************

Uchwała Nr 110 /XXI/2004

 Rady Gminy  z dnia 15 XI 2004 roku

w sprawie  ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  na 2005 rok  dla Gminy Góra Św. Małgorzaty

Uchwała Nr 110

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Beata Kornat

***********************

Uchwała Nr 111 / XXI/2004

Rady Gminy  z dnia 15 XI 2004 r

w sprawie  ustalenia ceny skupu zboża przyjmowanego jako podstawa ustalenia  podatku rolnego na obszarze Gminy Góra Św. Małgorzaty na 2005 rok

Uchwała Nr 111

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani  Beata Kornat

*************************

Uchwała Nr 112/XXI/2004

Rady Gminy z dnia 15 XI 2004 roku

 w sprawie  ustalenia wysokości podatku od posiadania psów , zwolnień , terminu płatności oraz  sposobu jego poboru  w 2005 roku  dla Gminy Góra Św. Małgorzaty

Uchwała Nr 112

Osoba odpowiedzalna za treść informacji : Pani  Beata Kornat

**********************

Uchwała Nr 113 /XXI/2004

Rady Gminy z dnia 15 XI. 2004 r

 w sprawie   ustalenia stawek podatku od środków transportowych  na 2005 rok

Uchwała Nr 113

Osoba odpowiedzialna za treść informacji :Pani Beata Kornat

**********************

Uchwała Nr 114 /XXI/2004

 Rady Gminy z dnia 15 XI 2004 r

 w sprawie  wysokości stawek opłaty targowej na 2005 rok

Uchwała Nr 114

Osoba  odpowiedzialna za treść informacji : Pani Beata Kornat

***********************

Uchwała Nr 115 / XXI/2004

Rady Gminy z dnia 15 XI 2004 r

w sprawie  ustalenia zwolnień w podatku rolnym  dla Gminy Góra Św. Małgorzaty

Uchwała Nr 115

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Beata Kornat

************************

Uchwała Nr 116 /XXI/ 2004

Rady Gminy  z dnia 15 XI 2004 r

 w sprawie :  ustalenia wzorów deklaracji  na podatek od nieruchomości , na podatek rolny  , ana podatek leśny   oraz wzorów formularzy informacji  w sprawie podatku od nieruchomości , podatku rolnego oraz podatku leśnego

Uchwała Nr 116załącznik nr 1 do 116załącznik nr 2 do 116załącznik nr 3 do 116załącznik nr 4 do 116załącznik nr 5 do 116załącznik nr 6 do 116

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Beata Kornat

*************************

Uchwała Nr 117/XXII/2004

Rady Gminy z dnia 17.12.2004 r

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy na 2004 r

 

Osoba odpowiedzialna za treść informacji Pani Teresa Kaźmierczak

**********************************

Uchwała Nr 118/XXII/2004

Rady Gminy z dnia 17.12.2004 r

 w sprawie  wydatków budżetowych , których nie zrealizowane planowane kwoty  nie wygasają z upływem  roku budżetowego 2004

 Uchwała Nr 118/XXII/2004

Osoba odpowiedzialna za treść informacji Pani Teresa Kaźmierczak

**********************************  

Uchwała Nr 119/XXII/2004

Rady Gminy z dnia 17.12.2004 r

w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Góra Św. Małgorzaty na 2005 rok

Uchwała Nr 119/XXII/2004 

Osoba odpowiedzialna za treść informacji Pani Teresa Kaźmierczak

**********************************  

Uchwała Nr 120/XXII/2004

Rady Gminy z dnia 17.12.2004 r

w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek  i szczegółowe warunki  przyznawania dodatków  do wynagrodzenia zasadniczego: za wysługę lat , motywacyjnego , funkcyjnego i za warunki pracy ; szczegółowe warunki obliczania  i wypłacania wynagrodzenia  za godziny ponadwymiarowe  i godziny doraźnych zastępstw  oraz wysokość i warunki wypłacania nagród  i innych  świadczeń  wynikających ze stosunku pracy  z wyłączeniem  świadczeń z ZFŚS dla nauczycieli zatrudnionych  w szkołach , przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez  Gminę Góra Św. Małgorzaty na rok 2005

Uchwała Nr 120/XXII/2004

Osoba odpowiedzialna za treść informacji Pan Stanisław Wiciński

********************************** 

 

Uchwała Nr 121/XXII/2004

Rady Gminy z dnia 17.12.2004 r

  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych  Gminy Góra Św. Małgorzaty  na  rok 2005 stanowiącego część  strategii  integracji i polityki społecznej

Uchwała Nr 121/XXII/2004

Osoba odpowiedzialna za treść informacji Pani Joanna Zielińska

**********************************

Uchwała Nr 122/XXII/200

Rady Gminy z dnia 17.12.2004 r

 w sprawie ustalenia zasad korzystania  z usług  opiekuńczych  oraz zwrotu przez  świadczeniobiorcę   wydatków  na usługi  opiekuńcze świadczone  w miejscu zamieszkania   na terenie  Gminy Góra Św. Małgorzaty

Uchwała Nr 122/XXII/2004 

Osoba odpowiedzialna za treść informacji Pani Mirosława Chylińska

**********************************

 

Uchwała Nr 123/XXII/2004

Rady Gminy z dnia 17.12.2004 r

 w sprawie  zasad zwrotu świadczeń pomocy społecznej

Uchwała Nr 123/XXII/2004 

Osoba odpowiedzialna za treść  informacji Pani Mirosława Chylińska

*************************************

Uchwała Nr 124/XXII/2004

Rady Gminy z dnia 17.12.2004 r

  w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr 108/XXI/2004  z dnia 15 listopada 2004r  w sprawie zaciągnięcia  przez Wójta Gminy  zobowiązania  w imieniu  Gminy Góra Św. Małgorzaty

Uchwała Nr 124/XXII/2004 

Osoba odpowiedzialna za treść informacji Pani Teresa Kaźmierczak

********************************** 

Uchwała Nr 125/XXII/2004

Rady Gminy z dnia 17.12.2004 r

w sprawie  dokonania zmian w Uchwale Nr 109/XXI/2004  z dnia 15 listopada 2004r  w sprawie zaciągnięcia  przez Wójta Gminy  zobowiązania  w imieniu  Gminy Góra Św. Małgorzaty

Uchwała Nr 125/XXII/2004  

Osoba odpowiedzialna za treść informacji Pani Teresa Kaźmierczak

********************************** 

Uchwała Nr 126/XXII/2004

Rady Gminy z dnia 17.12.2004 r

w sprawie  dokonania zmian w Uchwale Nr 112/XXI/ 2004  Rady Gminy  w Górze Św. Małgorzaty z dnia  15 listopada 2004 r w sprawie  ustalenia wysokości podatku od posiadania psów , zwolnień terminu płatności oraz sposobu jego poboru w 2005 roku  dla Gminy Góra Św. Małgorzaty 

Uchwała Nr 126/XXII/2004

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Beata Kornat

**************************

 


Liczba odwiedzin : 1519
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty
Osoba wprowadzająca informację : Agata Dudkiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Agata Dudkiewicz
Czas wytworzenia: 2004-05-12 16:00:29
Czas publikacji: 2004-05-12 16:00:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak