Uchwała Nr 98 / XXI / 2009  Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 07... 

 

 

Uchwała Nr 98 / XXI / 2009 

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 07 stycznia 2009 roku

w sprawie : wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Łęczyckiego w sprawie  przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy poprzez likwidację Oddziału Opieki Długoterminowej. 

Uchwała Nr 98 / XXI / 2009

Osoba odpowiedzialna za terść informacji : Pani Magdalena Frątczak

***************

Uchwała Nr 99 / XXI / 2009

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 07 stycznia 2009 roku

w sprawie : wyrazenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Łęczyckiego w sprawie  przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy poprzez likwidację Oddziału Neurologiczego.

Uchwała Nr 99 / XXI / 2009

Osoba odpowiedzialna za terść informacji : Pani Magdalena Frątczak

***************

Uchwała Nr 100 / XXI / 2009

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 07 stycznia 2009 roku

w sprawie : przejęcia zmian w Statucie Zwiazku Gmin Regionu Kutnowskiego

Uchwała Nr 100 / XXI / 2009

 Osoba odpowiedzialna za tereść informacji : Dorota Browarska

 *************** 

Uchwała Nr 101/ XXII/ 2009

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 20 lutego 2009 roku

w sprawie : dokonania zmian w budżecie Gminy 2009

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Teresa Kaźmierczak

 *************** 

Uchwała Nr 102/ XXII/ 2009

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 20 lutego 2009 roku

w sprawie : zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowy Gaj na lata 2009-2016

 

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Barbara Czarnecka

*************** 

Uchwała Nr 103/ XXII/ 2009

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 20 lutego 2009 roku

w sprawie : uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Góra Św. Małgorzaty

 Uchwała Nr 103/ XXII / 2009

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pełnomocnik Wójta ds. Oświaty Pan Stanisław Wiciński

*************** 

Uchwała Nr 104/ XXII/ 2009

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 20 lutego 2009 roku

w sprawie : zaakceptowania apelu Gminy Zgierz

 Uchwała Nr 104 / XXII / 2009

Osoba odpowiedzialna za tresć informacji : Dorota Browarska

*************** 

Uchwała Nr 105/ XXII/ 2009

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 20 lutego 2009 roku

w sprawie : zajecia stanowiska w sprawach dotyczacych pism Pana Zbigniewa Marczaka wniesionych do Rady Gminy w roku 2008 i 2009

 Uchwała Nr 105 / XXII / 2009

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Dorota Browarska

*************** 

Uchwała Nr 106/ XXIII / 2009

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 22 kwietnia 2009 roku

w sprawie : udzielenia Wójtowi Gminy w Górze Św. Małgorzaty za 2008 rok

 Uchwała Nr 106 / XXIII / 2009

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Dorota Browarska

***************

Uchwała Nr 107/ XXIII / 2009

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 22 kwietnia 2009 roku

w sprawie : dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2009

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

*************** 

Uchwała Nr 108/ XXIII / 2009

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 22 kwietnia 2009 roku

w sprawie : utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Karsznicach w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku

Uchwała Nr 108 / XXIII / 2009 

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pan Michał Czekalski

*************** 

Uchwała Nr 109/ XXIII / 2009

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 22 kwietnia 2009 roku

w sprawie : udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Łęczyckiemu w 2009 roku

Uchwała Nr 109 / XXIII / 2009 

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pan Włodzimierz Zieliński

*************** 

Uchwała Nr 110/ XXIII / 2009

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 22 kwietnia 2009 roku

w sprawie : określenia inkasentów i wysokosci wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku od nieruchomosci, podatku leśnego od osób fizycznych

 Uchwała Nr 110 / XXIII / 2009

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Aneta Cybulska

*************** 

Uchwała Nr 111/ XXIII / 2009

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 22 kwietnia 2009 roku

w sprawie : zajęcia stanowiska w sprawach dotyczacych pism Pana Zbigniewa Marczaka wniesionych do Rady Gminy

 Uchwała Nr 111 / XXIII / 2009

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Dorota Browarska

*************** 

Uchwała Nr 112/ XXIV / 2009

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 20 maja 2009 roku

w sprawie : dokonania zmian w budzecie Gminy na rok 2009

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

*************** 

Uchwała Nr 113/ XXIV / 2009

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 20 maja 2009 roku

w sprawie : zatwierdzenia projektu "Jedziemy do pracy"  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej; Dzialania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej inegracji; Poddziałania 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej inegracji poprzez osrodki pomocy społecznej.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Grażyna Frankowska

*************** 

Uchwała Nr 114/ XXV / 2009

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 24 czerwca 2009 roku

w sprawie : udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łęczyckiemu w 2009r.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pan Włodzimierz  Zieliński

*************** 

Uchwała Nr 115/ XXV / 2009

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 24 czerwca 2009 roku

w sprawie : dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2009

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

*************** 

Uchwała Nr 116/ XXV / 2009

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 24 czerwca 2009 roku

w sprawie : wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiacych fundusz sołecki

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

*************** 

Uchwała Nr 117/ XXVI / 2009

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 24 lipca 2009 roku

w sprawie : dokonania zmian w budzecie Gminy na rok 2009

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

*************** 

Uchwała Nr 118/ XXVII/ 2009

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 11 września 2009 roku

w sprawie : dokonania zmian w budzecie Gminy na rok 2009

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

*************** 

Uchwała Nr 119/ XXVII/ 2009

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 11 września 2009 roku

w sprawie : ustalenia wysokosci opłat za świadczone przez Przedszkole w Górze Św. Małgorzaty usługi.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pan Stanisław Wiciński pełnomocnik Wójta ds. oświaty

*************** 

Uchwała Nr 120/ XXVIII/ 2009

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 29 września 2009 roku

w sprawie : dokonania zmian w budzecie Gminy na rok 2009

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

*************** 

Uchwała Nr 121/ XXVIII/ 2009

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 29 września 2009 roku

w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Łęczyckim na realizację w partnerstwie zadania pn. " Przebudowa ciągu dróg powiatowych  Nr 2512E I 2513E na długości 6 km."

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pan Włodzimierz Zieliński

*************** 

Uchwała Nr 122/ XXVIII/ 2009

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 29 września 2009 roku

w sprawie : uchwalenia programu gospodarczego na 2010 rok w zakresie remontu dróg gminnych oraz zaciagnięcia zobowiazania na 2010 rok w zakresie podejmowania remontu dróg o wartosci przekraczajacej granicę ustaloną corocznie przez Radę Gminy.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pan Wlodzimierz Zieliński

*************** 

Uchwała Nr 123/ XXVIII/ 2009

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 29 września 2009 roku

w sprawie : przystąpienia do sporzadzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra Św. Małgorzaty .

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pan Włodzimierz Zieliński

*************** 

Uchwała Nr 124/ XXIX/ 2009

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 20 października 2009 roku

w sprawie : dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2009 .

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

*************** 

Uchwała Nr 125/ XXX/ 2009

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 27 listopada 2009 roku

w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok dla Gminy Góra Św. Małgorzaty

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2009/389/3448

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Aneta Cybulska

*************** 

Uchwała Nr 126/ XXX/ 2009

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 27 listopada 2009 roku

w sprawie : ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na 2010r. 

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Anety Cybulskiej

*************** 

Uchwała Nr 127/ XXX/ 2009

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 27 listopada 2009 roku

w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010rok .

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2009/389/3450

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Beata Kornat

*************** 

Uchwała Nr 128/ XXX/ 2009

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 27 listopada 2009 roku

w sprawie : obniżenia wysokości skupu żyta przyjmowanego jako podstawę do obliczenia stawki podatku rolnego na obszarze Gminy Góra Św. Małgorzaty na rok 2010 .

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2009/389/3451

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Aneta Cybulska

*************** 

Uchwała Nr 129/ XXX/ 2009

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 27 listopada 2009 roku

w sprawie : dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2009 .

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

*************** 

Uchwała Nr 130/ XXX/ 2009

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 27 listopada 2009 roku

w sprawie : ustalenia opłat za świadczenia w prowadzonym przez Gminę Góra Św. Małgoraty przedszkolu publicznym .

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2010/3/27

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pan Stanisław Wiciński pełnomocnik Wójta ds. oświaty

*************** 

Uchwała Nr 131/ XXXI/ 2009

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 21 grudnia 2009 roku

w sprawie : dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2009 .

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

*************** 

Uchwała Nr 132/ XXXI/ 2009

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 21 grudnia 2009 roku

w sprawie : wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Teresa Kaźmierczak

*************** 

Uchwała Nr 133/ XXXI/ 2009

Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 21 grudnia 2009 roku

w sprawie : przysąpienia Gminy Góra Św. Małgorzaty do tworzonego Stowarzyszenia Lokalnego Organizacja Turystyczna "Centralny Łuk Turystyczny" .

Osoba odpowiedzialna za treść informacji : Pani Magdalena Frątczak

************************************************************************************** 

 

 

 

 


Liczba odwiedzin : 1145
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Kustosik
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Kustosik
Czas wytworzenia: 2009-05-06 11:46:31
Czas publikacji: 2009-05-06 11:46:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak